Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych w systemie e-zdrowie (P1) na potrzeby obsługi Internetowego Konta Pacjenta

Szanowny Użytkowniku!

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Portalu Pacjenta i o prawach z tym związanych.

Portal jest dostępny pod adresem

https://erejestracja.szpital.zabrze.pl/e-rejestracja/
po zalogowaniu się.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portalu Pacjenta jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3 Maja 13-15 41-800 Zabrze NIP: 648-23-01-274 REGON: 271566088 e-mail: sekretariat@szpital.zabrze.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr. 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach e-mail: iod@szpital.zabrze.pl bądź drogą pocztową poprzez wysłanie korespondencji na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. 3-go Maja 13-15 41-800 Zabrze.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane w Portalu Pacjenta przetwarzane są w celach

 1. udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzaniu systemami i usługami opieki zdrowotnej, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej oraz w celu postawienia diagnozy i innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 9 ust. 2 lit. h) RODO),
 2. dochodzenia i obrony praw i roszczeń ADO (Administrator Danych Osobowych), osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej - przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 1 lit. f RODO,
 3. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO (art. 9 ust. 1 lit. b RODO).

Jak długo przechowujemy dane?

Dane w Portalu Pacjenta przechowywane są przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z:

Twoje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, a w szczególności prawo do bezpłatnej pierwszej kopii danych zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do niezwłocznego sprostowania danych osobowych jej dotyczących, które przetwarza Portal pacjenta. Jeżeli sprostowanie miałoby dotyczyć danych medycznych, to Użytkownik ma prawo zażądać niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej wyłącznie w zakresie, w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej.

Możesz ograniczyć przetwarzanie danych, przenieść je lub wnieść sprzeciw

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania w zakresie zgodnym z art. 18 RODO. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Portalu Pacjenta na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach elektronicznej dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do przeniesienia danych w zakresie zgodnym z art. 20 RODO.

Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w zakresie zgodnym z art. 21 RODO.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo do usunięcia danych

Dla danych medycznych nie stosuje się prawa do zapomnienia. W przypadku danych medycznych prawo do usunięcia danych (prawo do zapomnienia) nie dotyczy danych medycznych, których sposób przetwarzania i okres przechowywania wskazany jest w odrębnych przepisach prawa.

Przetwarzanie danych diagnostycznych

 1. Portal Pacjenta korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Portalu ani śledzenia ich nawigacji.
 4. Pliki Cookies stosowane w Portalu Pacjenta nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu Pacjenta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest dostawca Portalu Pacjenta.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu utrzymania sesji użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 7. W ramach Portalu Pacjenta stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu Pacjenta mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu Pacjenta.
 10. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 11. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy zastosować się do instrukcji właściwych dla przeglądarki internetowej, która jest wykorzystywana do uzyskiwania dostępu do Portalu Pacjenta.

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może ulec zmianie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta